<< Tilbage

   
   Klargør for print     E-mail Artikel
 
 
Vedtægter

Vedtægter 
for Yachtklubben "Furesøen"
maj 2018
Link til vedtægter

Vedtægter 
for Yachtklubben "Furesøen"
maj 2015
Link til vedtægter

Vedtægter 
for Yachtklubben "Furesøen"
marts 2013

Link til vedtægter

Vedtægter
for Yachtklubben "Furesøen"
marts 2011
Link til vedtægter

Vedtægter
for Yachtklubben "Furesøen"
april 2008

Link til vedtægter

Vedtægter
for Yachtklubben ”Furesøen”
April 2007

Link til vedtægter

Vedtægter
for Yachtklubben ”Furesøen”
April 2004

1. Navn og hjemsted.


Klubbens navn er: Yachtklubben “Furesøen” - stiftet den 12 juni 1927.
Klubbens hjemsted er Søllerød Kommune.


2. Medlemsskab af organisationer.


Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund og undergivet dettes love og bestemmelser. Klubben er endvidere tilsluttet Sammenslutningen af Idrætsorganisationer i Søllerød Kommune(SIS).


3. Formål og opgaver.


Klubbens formål er at fremme sejlsporten på Furesøen og Vejlesøen ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af og deltagelse i kapsejladser og fællessejladser, ved anskaffelse og vedligeholdelse af øvelses og kapsejladsbåde, ved uddannelse i sejlads såvel praktisk som teoretisk, ved varetagelse af fællesinteresser vedrørende hus-, plads- og havneforhold samt ved at arrangere møder, sammenkomster og foredrag, der kan medvirke til fremme af ovenstående formål.


4. Optagelse som medlem.


Som medlem kan bestyrelsen optage enhver person, der fremsætter begæring om medlemskab indenfor følgende kategorier:


1. Seniorer, aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 25 år.
2. Juniorer, aktive medlemmer i alderen fra ca. 8 år . Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
3. Passive, seniorer som juniorer, der ønsker at støtte klubbens formål og virksomhed.
Kun aktive medlemmer er berettiget til at benytte klubbens både og have bådplads i klubbens havneområde. Kun medlemmer(aktive og passive)kan optages på ekspektancelister vedr. bådpladser, motornumre, skabe m.v. Æresmedlemsskab, som er kontingentfrit, kan af en enig bestyrelse tildeles personer, som klubben ønsker at hædre for virke til gavn for YF.


5. Indskud.


Ved indmeldelse betales et af generalforsamlingen fastsat indskud, der ikke tilbagebetales.


6. Kontingent og restance.


1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentsatser og satser for pladsleje, rykkergebyr m.v. for regnskabsåret, der går fra 1. januar til 31. december.
2. Kontingent og pladsleje m.v. betales i to rater. Raten for 1. halvår opkræves 1. januar med sidste rettidige indbetalingsdato 31. januar. Rate for 2. halvår opkræves 1. juli med sidste rettidige indbetalingsdato 31. juli
3. Er en rate ikke betalt sidste rettidige indbetalingsdag, kan restanter ikke uden bestyrelsens samtykke benytte klubbens materiel og har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Endvidere kan bestyrelsen beslutte, at restantens medlemskab ophører. Dette medfører ikke bortfald af nogen del af restantens betalingsforpligtigelse for det pågældende regnskabsår. For atter at kunne blive medlem, må restancen betales sammen med et nyt indskud.
4. Såfremt en rate ikke betales rettidigt, vil der blive opkrævet et rykkergebyr til dækning af administrationsomkostninger.


7. Udmeldelse.


1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben senest 30. juni eller 31. december, og at det pågældende medlem ikke er i restance.(Udmeldelse/opsigelse af plads m.v. har virkning for det følgende halvårs kontingent og pladsleje.).
2. Såfremt et medlem, der indenfor de seneste 12 måneder er overgået fra aktivt til passivt medlemskab eller har været udmeldt, atter ønsker optagelse som aktivt medlem, skal der betales det for aktive medlemmer gældende kontingent for den periode, der er forløbet som passivt eller udmeldt medlem. Ved en sådan genindmeldelse betales ikke påny indskud.


8. Eksklusion.


1. Såfremt et medlem modarbejder klubbens formål og interesser, eller det indenfor eller udenfor klubben efter bestyrelsens skøn optræder på uværdig måde, kan bestyrelsen straks ekskludere det pågældende medlem, der dog har ret til at forlange afgørelsen prøvet ved den nærmest påfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når vedkommende skriftligt stiller krav om dette inden 14 dage efter, at eksklusionen er meddelt. Det ekskluderede medlem har på denne generalforsamling ret til at give møde for at påhøre og ytre sig i debatten om eksklusionen.
2. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Ansøgning om optagelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.


9. Ordinær generalforsamling.


1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året snarest efter regnskabsårets afslutning og senest den 15. april med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje, rykkergebyr m.m.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, jfr. §12.
7. Valg af juniorudvalg, jfr. §13
8. Valg af en eller to revisorer, jfr. §15.
9. Eventuelt.


3. Indkaldelse sker ved brev eller meddelelse i “Furesønyt” med mindst 8 dages varsel. Forslag som medlemmerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 1. januar. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen årsberetning, regnskab, budgetforslag, aftryk af indkomne forslag og oversigt over bestyrelses og juniorudvalgsmedlemmer på valg samt bestyrelseskandidater.


10. Ekstraordinær generalforsamling.


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelse, og skal indkaldes, når mindst en tiendedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med samtidig angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som angivet i §9.


11. Generalforsamlingens ledelse.


1. Formanden leder valget af dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til disse vedtægter.
2. Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog §§ 16 og 17.
3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring af formanden eller fra 10 stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg ske skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
4. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forelægges på samme generalforsamling.
5. Generalforsamlingens beslutninger indføres tilligemed referat af forhandlingerne i en protokol, der underskrives af dirigenten.
6. Stemmeret på klubbens generalforsamling har aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 16 år samt æresmedlemmer.
7. Stemmeret til valg af juniorudvalgets medlemmer har kun aktive juniorer uanset alder.
8. Stemmeret til generalforsamlingen fortabes ved kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, jfr. dog sect;6.
9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


12. Bestyrelsen.


1. Klubbens ledes af en bestyrelse på 7 eller 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
2. I ulige år vælges:


1. Formanden
2. Sekretæren og
3. Supplerende bestyrelsesmedlemmer op til 7 eller 9 medlemmer.
I lige år vælges:
1. Kassereren
2. Supplerende bestyrelsesmedlemmer. Op til 7 eller 9 medlemmer.


3. Valgbare er aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 18 år, samt æresmedlemmer.
4. Vælges et bestyrelsesmedlem uden for den i stk. 2 anførte turnus, afgår han efter stk. 2. Genvalg kan finde sted.
5. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
7. Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Udvalgene udpeger selv deres formand, som deltager i bestyrelsens ordinære møder. Bestyrelsen fastsætter reglementer for havn, klubhus og brug af klubbens både m.v.
8. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.


13. Juniorudvalg.


1. Generalforsamlingen vælger et juniorudvalg, hvis formål det er at inddrage klubbens juniorer aktivt i klubbens arbejde.
2. Juniorudvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges af og blandt de aktive juniorer. Valget gælder for 2 år. Det 5. medlem, der er juniorudvalgets formand udpeges af bestyrelsen.
3. I tilfælde af vakance supplerer udvalget sig selv indtil næste generalforsamling.
4. Regler om juniorudvalgets arbejde udarbejdes af udvalget og godkendes af bestyrelsen.
5. Såfremt det ikke er muligt på generalforsamlingen af vælge et fuldt juniorudvalg, supplerer bestyrelsen snarest et juniorudvalg, der fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.


14. Tegning.


Klubben tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf mindst den ene skal være enten formanden, kassereren eller sekretæren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.15. Regnskab - Revision - Budget.
1. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår samt status pr. 31 december til revisorerne.
3. Driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, samt budget for det følgende år forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
4. Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 eller 2 revisorer.
6. Revisorerne skal hvert år inden 15. februar gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Evt. revisionsbemærkninger skal fremgå af det fremlagte regnskab.
7. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

16. Vedtægtsændringer.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der tilstede.


17. Klubbens opløsning.

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
I tilfælde af opløsning skal klubbens formue hensættes på en særlig konto hos Dansk Sejlunion. Kontoens indestående skal være til disposition for en nydannet sejlklub ved Furesøen eller Vejlesøen, der kan optages som medlem af Dansk Sejlunion.
Er formuen ikke anvendt således, skal den 10 år efter kontoens oprettelse indgå i Dansk Sejlunions almindelige formue.
Foranstående vedtægter er senest forhandlet ved ordinær generalforsamling den 18. marts 2004 og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 15. april 2004.


Holte, april 2004

Ilene Eriksen
Formand

Henrik Wenkens
Dirigent