Havnereglementer mv.
  

 

Yachtklubben ”Furesøen”

HAVNEREGLEMENT 2014

 

1. Generelt

1a. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der forefindes på YF's hjemmeside.

1b. Politiet, det kommunale redningsberedskab, Naturstyrelsen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler. De kan benytte havnens slæbesteder efter behov.

1c. Sejlads i havnebassinerne skal foregå med lav hastighed og med hensyntagen til andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for andres aktiviteter i bassinet og for de fortøjede både.

 

2. Havnen

2a. Havnen og pladsen er til brug for klubbens medlemmer og deres både med tilhørende grej. Fodgængere kan frit passere arealerne.

2b. Gæster fra andre vandsportsklubber er velkomne i havnen.

2c. Adgang til placering af både i havn og på havnepladsen er betinget af rettidig betaling af kontingent. Såfremt et medlem ikke betaler efter to rykkere, kan bestyrelsen inddrage pladsen i havn og på havnepladsen.

2d. Følgende aktiviteter må ikke finde sted i havnen og på broerne uden Havneudvalgets forudgående tilladelse:

- Affyring af fyrværkeri – dette kræver dog tillige Naturstyrelsens og Politiets tilladelse

- Brug af åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjer og på havneområdet

- Fiskeri i havn og i havneindløb er forbudt. Der må udelukkende fiskes fra det afmærkede område på ydersiden af vestbroen

- Omladning af materiel i erhvervsmæssig sammenhæng

2e. I henhold til YF's brugsretstilladelse må adgangsvejen fra Jægerhuset til klubbens areal og klubhus ikke benyttes til bilkørsel eller anden kørsel eller til parkering. Dog må kørsel finde sted i forbindelse med tilkørsel og afhentning af både og bådmateriel, samt arbejdskørsel i forbindelse med vedligeholdelse og renholdelse af klubhus, værkstedsgård, broanlæg og bådeplads. Cykler og knallerter skal placeres i eller ved de opstillede stativer.

2f. Bommen over adgangsvejen til klubben skal altid aflåses umiddelbart efter passage.

 

3. Havnepladser, både i havnen

3a. Havneudvalget anviser bådpladser på land og i vand. Udvalget kan - med rimeligt varsel - henvise en båd til en anden placering end den oprindeligt anviste, når en ændret placering passer bedre i bådenes samlede placering.

3b. Gæstebåde anvises tilsvarende plads af havneudvalget.

3c. Bådpladser, der ikke benyttes i 2 på hinanden følgende år, kan inddrages af klubben for ny udlejning.

3d. Orden i havnen gavner alle medlemmer og deres både. Det er derfor en pligt for hvert enkelt medlem at medvirke til at holde anlægget i orden, herunder selv at rydde op på egen standplads på land samt havneplads og bro.

3e. Fald og liner på bådene skal anbringes således, at de ikke giver anledning til urimelig støj i blæsevejr.

3f. Bådejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sin båd, når den henligger i havnen.

  

4. Havnepladser, både på land

4a. Både på land placeres efter havneudvalgets anvisninger.

4b.Når båden står på land, skal den anbringes og understøttes på en sådan måde, at den ikke udgør en risiko for nabobådene, f.eks. ved væltning.

4c. Det påhviler bådejeren selv at anskaffe og vedligeholde de nødvendige klodser, bukke, sammenklappelige stativer mv. til båden på land.

4d. Stativer og bukke samt trailere under bådene må ikke fylde mere end båden selv. Beregning af pladsleje baseres på det største af målene: båden selv eller stativets eller trailerens bredde.

4e. Nytilkomne både skal benytte sammenklappelige stativer. Dette gælder også både, hvortil der anskaffes nyt stativ.

4f. Vinterafdækning af bådene skal fastgøres forsvarligt, sådan at den ikke kan piske nabobådene.

4g. Bådejere har ubetinget pligt til jævnlig at tilse båden, herunder dens understøtning og afdækning.

4h. Inaktive trailere, der henstår på havnen i perioden 15. maj- 30. oktober, vil blive opkrævet gebyr for manglende rydning af vinterplads jf. klubbens kontingent-bestemmelser. Aktive trailere, som er kendetegnet ved at blive anvendt til en båd med landplads, som jævnligt er ude at sejle, er gebyrfri.

4i. Både der, efter havneudvalgets tilladelse, står på land om sommeren, skal holdes i god og ren stand, og der skal være regelmæssigt tilsyn.

4j. Bådpladser for både, som henstår på landplads i uklargjort stand med en betænkelig sødygtighed, kan opsiges. Såfremt både fremtræder forsømte og ikke bringes i orden efter skriftlige henvendelser fra havneudvalget, kan havneudvalget uden ansvar flytte båden til en mere skjult placering. Både som fortsat ikke klargøres, kan havneudvalget efter et passende varsel lade fjerne for ejerens regning.

 

5. Fortøjning og ekstra brofaciliteter

5a.Når en båd ligger i vandet, skal den holdes lænset, vel fortøjet og vel affendret i begge sider.

5b.Tovværk skal være af UV-bestandig kvalitet og minimum 12 mm, for mindre joller er 8 mm dog tilstrækkeligt. Fortøjningsliner skal bindes/splejses direkte i Y-bomme, der må ikke benyttes metalkovse eller -sjækler på den del af fortøjningen der fastgøres i Y-bomme.

5c. Såfremt fortøjning eller mærkning ikke er i orden, kan Havneudvalget bringe det i orden for ejerens regning og risiko.

5d. Der må ikke bores og fastgøres beslag mv. i broernes beton-flader. Der må ikke monteres måtter eller tæpper på flader eller broernes hammer, som kan forårsage råd eller tæring. Som bådejer har man pligt til at renholde broen ud for sin båd.

5e.Hvis bådejer ønsker at udstyre broanlægget med ekstra faciliteter – fendere, trappe, trædebrædt inderst på Y-bommen, fortøjningsholder mv. – må der alene anvendes typer, som er godkendt af bestyrelsen. Pt. godkendte ekstra faciliteter fremgår af bilag på YF's hjemmeside.

  

6. Hus, skurkompleks og plads.

6a. Skabe kan lejes ved henvendelse til husudvalget på hus@yachtklubben.dk. Opsiger man senere lejemålet, skal skabet afleveres i ryddet stand.

6b. Aflåste skabe, hvor ejeren trods rykkere ikke betaler lejen, vil blive klippet op og udlejet til en ny lejer.

6c. Akkumulatorer kan oplades ved ladestationen i det SV-lige hjørne af skurgården.

6d. Stikkontakterne på pladsen er til brug for mindre elektrisk værktøj. Det er ikke tilladt at have elmateriel, akkumulatorer o.l. om bord på bådene tilkoblet kontakterne, hvis ikke bådejeren er til stede.

6e. Klubbens medlemmer kan efter aftale med Husudvalget benytte hallen til vedligeholdelse og reparation af deres egne eller klubbens både.

  • For halbenyttelsen betales en afgift, der fastsættes af bestyrelsen.

  • Ved arbejder i hallen skal man være opmærksom på risikoen for brand.

  • Hallen skal benyttes på en sådan måde, at man ikke unødigt generer klubbens øvrige aktiviteter. Grov slibning bør således kun finde sted uden for hallen. Halanvendelsen skal indskrænkes til det nødvendige for det aktuelle arbejde, og der skal ryddes op efter hver arbejdsdag.

  • Båden, materialer og evt. arbejdsredskaber henstår i hallen for ejerens ansvar og risiko.

  • Såfremt arbejdet ikke er færdigt til den aftalte frist, kan havneudvalget efter et forudgående varsel foranledige båden fjernet fra hallen. Dette vil i så fald ske for ejerens regning og risiko.

6f. Stativet i Mastegården er til rådighed for opbevaring af master, bomme og rundholter til medlemmernes både. Salingshornene skal tages af, stag og vanter bindes fast til masterne, og masterne skal være pakket sammen, sådan at de ikke fylder mere end nødvendigt eller fanger andre master på hylderne. Pladsen er begrænset, og der er ingen garanti for, at alle kan finde plads til deres master her.

  

7. Søsætning og optagning af både

7a. Datoer for søsætning og optagning af både med mobilkran samt evt. med klubbens kran bekendtgøres i Furesø Nyt og på YF´s hjemmeside.

7b. Senest den 15. maj hvert år skal alle både med vandplads være søsat. I modsat fald opkræves gebyrer for manglende rydning af landplads jf. kontingentbestemmelserne. Hele området med Optistativer ind mod skrænten skal dog være ryddet for både efter påske. Hele søsiden af pladsen mellem kranen og klubhuset holdes fri for både hele vinteren.

7c. Vinterpladsen skal være ryddet for grej, klodser og blade senest i weekenden efter søsætning. Bådstativer, bukke og andet vintergrej hjemtages eller placeres i stativgården i det omfang der er plads. Man bør undgå at placere ting sådan at de stikker højere op end kanten af plankeværket. Plankeværket tåler ikke, at tungt materiel lænes op ad det. Trailere anvendt som stativer hjemtages altid af bådejeren.

7d. Om efteråret skal både og grej, der alene har sommerplads, senest 1 uge før den officelle optagning med mobilkran, være fjernet fra pladsen.

7e. Såfremt en båd ikke kan søsættes, optages eller hjemtages til de meddelte terminer, skal bådejeren træffe aftale med havneudvalget inden udløbet af den meddelte tidsfrist.

7f. Såfremt en båd ikke er søsat til den aftalte termin, kan havneudvalget uden yderligere meddelelse disponere dens plads i vandet som gæsteplads for resten af sæsonen. Ejeren kan herefter først få retten til pladsen tilbage til næste sæson, eller når havneudvalget har anvist gæsten en anden plads.

 

8. Kraner, bedding og slæbesteder

8a. Klubbens kraner, bedding og slæbesteder kan gratis anvendes til søsætning og optagning af mindre både, der tilhører klubbens medlemmer.

8b. Kranen (herved forstås den store el-drevne kran) er godkendt til et løft på maksimalt 1000 kg. Bruger man åget, kan der således kun løftes 925 kg. Skader på kranen som følge af overbelastning betales af brugeren.

8c. For fremmede både betales en afgift i henhold til klubbens kontingent-bestemmelser.

8d. Klubbens medlemmer kan åbne for strøm til kranen med nøgle på kranens hovedkontakt. Efter brug skal åg, stropper og evt. donkrafte lægges på plads. Krogen køres op til kædekassen, men ikke højere, da spillet ellers kan gå i lås. Linen fra kranarmens nok fastgøres, så armen er sikret imod at svinge i vinden. Der lukkes for strømmen med nøgle efter brug.

8e. Efter benyttelse af kran, bedding og ophalerramper, skal såvel båd som grej snarest muligt fjernes fra pladsen, således at denne er klar til næste bruger.

8f. Anvendelse af kran, bedding og slæbesteder sker på bådejerens eget ansvar.

8g. Denne frie anvendelse af kranen er betinget af, at alle regler opfyldes og betjenes af en person som mindst er fyldt 18 år, og at man i øvrigt optræder ansvarligt.

8h. Både må kun placeres indenfor kranens operationsområde i forbindelse med optagning, søsætning og bundspuling. Længere placering kræver speciel tilladelse fra havneudvalget.

8i. Fladvognen må kun bruges til transport af både eller stativer. Både må ikke efterlades stående på fladvognen. Efter brug skal fladvognen være til rådighed for næste bruger, og den bør normalt parkeres ved spilskuret.

8j. Slæbestederne i vestbassinet kan kun bære en jolletrailer med jolle. Bruger man spillet, skal man efter brug køre wiren på plads i spillet.

8k. Det dobbelte slæbested i østbassinet er primært beregnet til søsætning af joller. Jollesejlere, som deltager i klubbens skemalagte trænings-aktiviteter har forrang til anvendelse af slæbestedet. Uden for disse tider kan slæbestedet benyttes af autotrailere med maksimalt 500 kg i totalvægt.

8l. Klubbens mastekran på østbroen kan frit anvendes af klubbens medlemmer, maksimal belastning 250 kg. Kranen skal tøjres forsvarligt efter brug.

  

9. Ansvar

9a. Bådejere, hvis båd befinder sig i klubbens havn, plads eller hal, skal holde båden ansvarsforsikret.

9b Bådejer og –fører er ansvarlig for enhver skade forvoldt af båd eller grej på andre både eller på andre bådejeres og klubbens materiel herunder broer.

9c. Klubben påtager sig intet ansvar for medlemmernes både eller materiel. Al opbevaring af både og udstyr er på ejerens ansvar og risiko.

 

10. Mærkning

10a. Alle både der er hjemhørende i havnen, skal være tydeligt mærket med navn og hjemsted og YF-medlemsnummer. Hjemstedet er "YF" eller Yachtklubben Furesøen. Bådnavn og hjemhavn placeres agter på båd. YF-medlemsnummer placeres således, at det let kan læses fra broen (sommer) og fra sejlergaden (vinter). Sådan at man kan finde ejeren, hvis båden har revet sig løs, ligger i vejen eller er til fare for andre. Øvrigt grej, der opbevares i klubben, fx mast, bukke, stativ eller jollevogn skal ligeledes være forsynet med tydeligt medlemsnummer, og grejet skal placeres på de pladser, havneudvalget anviser.

10b. Både og grej, som er umærket vil efter opslag i klubben med rimeligt varsel blive fjernet.

10c. Mærkning med medlemsnummer skal ske med letlæselig angivelse af bogstaverne "YFP" og medlemsnummer. Det er ejerens pligt at sikre, at grejet er mærket med det til enhver tid korrekte medlemsnummer, og at det ikke kan forveksles med andre mærkninger.

10d. Sejlads med motor i Furesøen kræver en særlig tilladelse fra Naturstyrelsen, der søges af det enkelte medlem, men som kræver attestation fra klubben. Alle tilladelser udløser et særligt motornummer, som anbringes på båden efter Naturstyrelsens anvisninger.

  

11. Vinter

11a. Pladsen med de to første Optistativer og hele søsiden af pladsen mellem kranen og klubhuset friholdes til klubbens jolle-aktiviteter.

11b. Kranens operationsområde friholdes.

11c. Store kølbåde, der tages op med mobilkran, placeres så langt mod vest på pladsen som muligt. Både hensat på bådpladsen skal i vinterhalvåret være afriggede.

11d. I perioden fra 15. november til 1. april må både ikke henligge i havnebassinet. Havneudvalget kan dispensere fra denne bestemmelse. Dette forudsætter en ansøgning til havneudvalget med relevant begrundelse.

  

12. Havneudvalgets beføjelser

12a. Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havneudvalget forlange flyttet inden for en af havneudvalget fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg ikke, kan havneudvalget efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af klubbens omkostninger.

12b. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havneudvalget skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havneudvalget, kan meddelelse i stedet gives ved 2 annonceringer i Furesø Nyt og på hjemmesiden. Uanset salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af YF's omkostninger.

12c. Hvis en bådejer ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havneudvalget givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af havneudvalget, er dette berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

12d. Ovenstående anvisninger afspejler klubbens normale praksis, men bestyrelsen kan disponere anderledes, hvor det er nødvendigt under hensyntagen til klubbens formål.

12e. Disse regler er gældende fra den 15. juli 2014.

 

Vedtaget af bestyrelsen den 15. juli 2014

 

Gert Eriksen, formand


  


Godkendt ekstraudstyr til Y-bomme

 

 

Fortøjningsholder

Til ophængning af fortøjninger, men også god at holde fra på ved afsejling og anløb af plads.

 

Prisestimat: 650 kr. inkl. moms ekskl. transport 

  
  

Trappe

Til hjælp ved ombordstigning.

 

Prisestimat: 3.200 kr. inkl. moms ekskl. transport

  
  

Trædeplade

Monteres i Y-et.

Prisestimat: 600 kr. til 5m bom, 700 kr. til 6m og 7m bomme inkl. moms ekskl. transport

  

Alle nævnte priser er 2014-priser. Påregn 2-3 mdr. leveringstid. Bestilling sker ved mail til til info@yachtklubben.dk.

 

Kun udstyr, som er godkendt af bestyrelsen må monteres på flydebroer og Y-bomme.

Der må IKKE bores i flydebroernes betondæk.

 

Yachtklubben Furesøen

Bestyrelsen, 15. juli 2014  

Nyheder

Instagram

Loading