Sikkerhedsregler og div. guidelines

Herfinder du YF ungdoms sikkerhedsregler, diverse indstuktioner og cheklister for havnevagt, brug af kran kørsel med jolle-trailer mv.

Sikkerhed i YF

Vi følger love og regler omkring duelighedsbevis, speedbådskørekort og pædofili-attester på vores ansatte og frivillige, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Desuden har klubben på nogle områder skrappere regler, som gælder for alle - også børne/ungdomsejlere i klubbens joller/kølbåde:

Der skal altid være en sikkerheds/havnevagt under daglig træning (kaldet madtjansen).

Optimistsejlere skal bære rednings/svømmevest, når de er på broerne.

Sejl altid med redningsvest eller svømmevest uanset alder eller formål.

Sejl aldrig alene.

Sejl aldrig ud uden aftale med en voksen.

Skriv dig altid i logbogen i forhallen, når du sejler udenfor trænings-tiderne.

Bliv ved båden, hvis den kæntrer - forsøg aldrig at svømme i land.

Tjek at båden er i god stand når du sejler ud - det er dit ansvar.

Undersøg altid vejrudsigten inden du sejler ud – du må aldrig sejle i klubbens både, når det blæser over 12ms, medmindre det er undervisning eller kapsejlads.

Sejl aldrig uden for det allerede aftalte område.

Regler for fri sejlads (altså udenfor træningstiderne).

I perioden 1.maj – 1.oktober må let øvede sejlere sejle på søen de dage, der følgebåde på vandet, (dvs når de andre hold træner) – men kun efter aftale med den pågældende træner, der bestemmer hvor og hvor langt, der må sejles på søen.

Det må ikke blæse over 6 ms. Rutinerede opti- og jollesejlere (Zoom, 29XS,- 29er) må sejle uden opsyn på søen. Det anbefales at flere joller sejler sammen, men er ikke et krav.

Forældretilladelse kræves.

Vindstyrken skal være under 8ms.

Det vil være træneren, der vurderer om sejlernes rutine er tilstrækkelig. Sejlere (undtagen optisejlere) med stor erfaring fra udensøs stævner, må sejle efter sejladsbestemmelserne (kan findes på www.yachtklubben.dk) altså op til 12ms. Det vil være træneren, der vurderer om sejlernes erfaring er tilstrækkelig.

 

Sikkerheds og Havnevagt (også kaldet madtjansen)

Du skal møde kl. 16.30 den dag du har vagt.

Det er vigtigt DU er der hele tiden... Trænerne skal kunne sende sejlere ind til klubben og vide, at der er nogen der kan tage hånd om dem. Samtidig skal du kunne hjælpe til ved ulykker - bruge førstehjælpskassen i skolestuen, ringe 112, ringe efter forældre etc. -i forhallen v/ telefonen står Holdliste-mappen med alle hold og alle børns kontaktinfo....

Når træneren har låst op, henter du en forældrevest med nøgle i opti-skuret. Vesten er gul og du skal have den på, så alle kan se HVOR de kan få HJÆLP. Hjælp evt. sejlerne med at bære jollerne ned fra stativet og på hver sin jollevogn. HJÆLP alle - som var du klasselærer. HUSK passage i sejlergaden til gummibåden.

Så skal gummibåde klargøres til sejlads: (benzin i skuret v/ kran) - fyld benzintank og sæt den i båden, fastgør benzinslange, sænk motor - lås båden fri med H-nøglen (sidder sammen med bådens nøgle) -lægge 3-4 bøjer i båden, start motoren (frigear, dødemandsknap, drej nøgle). Betrækket på bådens sæde svarer til nøglens farvekode i skabet i trænerlokalet.

Hvis gummibådene står på land: - køres til kranpladsen, check bundprop sidder i!!! - klubnøglen sættes i kranen - stroppen sættes fast på beslagene inde i båden (ikke på kanten) - krogen sættes i stroppen (pas på styrehåndtag ikke fanger) - hæv båden fra vognen, træk den ud over vandet og sænk den i vandet - frigør krogen og træk kranen ind og krogen op (kør den ikke helt op). -lås kranen igen (tyveriforbyggelse).

Når der kommer våde og triste sejlere ind - hjælper du sejleren med at komme til bedding, evt. få tørt tøj på, evt. sejle igen eller ringe hjem efter forældre. HUSK – sejleren kan godt selv rigge af, når hun/han har fået tørt tøj på.

Mens børnene er på vandet gør du klar til mad. Maden skal være klar, når børnene er kommet ind og har rigget af. (de bliver ikke alle færdige på samme tid). Efter sejlads låses gummibådene fast og benzin sættes på plads AF træneren. Torsdag skal gummibåden op og på plads i gården.

- bøjer bliver i bådene – hænge nøgler på plads i skabet i trænerlokalet.

Sørge for at alle joller kommer på plads i stativet (bed afhentende forældre hjælpe).

Rydde op efter maden, sætte opvaskemaskinen i gang, tømme skraldespanden ude og inde

Efterse omklædningsrummene for rod og uorden – husk at banke på – der kan være andre ”afklædte” sejlere end jeres børn. Lukke og låse for skure og klubhus.

Der skal indkøbes mad til sejlerne på listen samt trænere og hjælpende forældre. Grillen kan anvendes, men anden mad er velkommen. Server vand til maden. Hvis I vil slippe for den store oprydning kan I medbringe engangsservice. Hvis uheldet er ude - i trænerlokalet findes der førstehjælpskasse på den røde hylde overfor døren.

TAK FOR HJÆLPEN SIGER TRÆNERE OG SEJLERE. Din indsats giver flere sejlertimer til sejlerne og bedre sikkerhed på havnen.

 

Ulykkesprocedure for YF Ungdom

 • Stop ulykken...........
 • Yd evt. livgivende førstehjælp - Hjertestarter sidder på klubhuset på forsiden mod vandet - udvidet førstehjælpskasse i skolestuen. Kald hjælp - 112
 • Klubbens adresse er: Yachtklubben Furesøen, Dronninggaards Alle 124B, 2840
 • Holte Telefon i forhal: 45 42 09 73
 • Hvis det er en træner - kontakt de andre holds trænere via VHF´en og bed dem tage sig af holdet.
 • Alternativt ring vedvarende med skibsklokken ude på honnørbroen.
 • Underret pårørende...

 

Liste over trænere og elever er i en mappe ved siden af telefonen i forhallen. Mappen hedder HOLDLISTER.... og listerne sidder ugedagsvis - opdelt efter fornavn på sejler/træner.

Når der er faldet ro på situationen og overskud haves underrettes trænerchef/bestyrelse.

 Formand telf.: Søren Frederiksen:   50 70 90 36

 

Regler for sejlads i klubjolle (Opti, Tera, 29XS, Zoom8)

 Sikkerhed - OBS! Ingen sejlads o. 12 m/s.

1. I skal altid være mindst 2 sejlere på vandet (alternativt 1 voksen på land).

2. Protokollen skal altid føres (står ved siden af telefonen). (hvis der ikke er ledige sedler, skriv oveni en gammel)

3. Altid have redningsvest på.

4. Ikke sejle i over 8 m/s, medmindre der er trænerbåde på vandet.

5. Gøre de trænere der er tilstede, opmærksom på at du/I også er på vandet.

6. Ved kæntring, bliv altid ved jollen, svøm aldrig ind.

7. Have det rigtige tøj på/med.

Gøre jollen klar til sejlads.

1. Finde det korrekte sejl til jollen.

2. Finde det grej, der passer til jollen.

3. Rigge korrekt til.

4. Checke jollen igennem (mastesikring, skøde etc.).

Sejlads området

1. Ved vindstyrker over 8m/s – bliv i Storekalv.

2. Ellers må der sejles på hele søen, husk forbuddet mod sejlads i badeområderne.

3. I må kun gå i land på private broer og grunde, hvis I er havareret.

Skader.

1. I skal selv sørge for at reparere – måske med forældres hjælp.

2. Meld altid skader til jeres forældre, så de kan tage affære.

3. Klubben leverer gerne materialer og grej til reparation.

 

Regler for lån af følgebåd til stævne (forældrebåd)

 
 1. Du skal altid have tilladelse fra Trænerchefen til lån af båd.
 2. Der skal helst være 2 personer ombord, heraf 1 med Duelighedsbevis eller Speedbådskørekort (skal medbringes).
 3. ALLE skal have rednings-/sejlervest på. 11. 
 4. Du SKAL ALTID sejle med dødemands-snor, når du er alene.
 5. Brug kun båden i forbindelse med stævnet - ALDRIG som pleasure.
 6. Nøgle med dødemandsknap
 7. VHF-radio må kun bruges, hvis du har certifikat eller er i livsfare.
 8. Medbring YF nødhjælps-taske (spørg trænerchefen).
 9. Alle YF sejlere skal hjælpes (uanset klasse) og man bliver på vandet, indtil alle YF sejlere er kommet ind - på en god og tryg måde.
 10. Er der sejlere fra andre klubber, der har brug for hjælp, skal disse selvfølgelig også have assistance.
 11. Statutter og regler fra kapsejladsledelsen skal følges. SEJL ikke over andre klasser´s baner, medmindre det er nødhjælp.
 12. Båden skal efter stævne være i YF på 1. træningsdag efter og senest kl. 16.30 ved kranen, så den kan blive sat i vandet.
 13. Båden skal tømmes for VAND, (husk skroget) samt grej, affald m.m
Meld altid skader til USU@yachtklubben.dk og få en dialog igang, så vores sejlere og trænere ikke mangler følgebåd i de flg. dage.

Sikkerhed i følgebåd

1. Uddannelse/alder/godkendelse
 • Duelighedsbevis eller Speedbådsførerbevis 
 • Søfartsdirektoratets regler om førers alder ift. bådens størrelse følges. 
 • - Godkendt af YF, en anden sejlklub eller Dansk Sejlunion.  
2. Sikkerhedsafbryder
 • Altid korrekt monen.teret MOB-line, når du er alene i båd

3. Motorhåndtering 

 • Motoren skal slukkes, når man er i umiddelbar nærhed af sejlere i vandet. 
 • Hastighed i forhold til vejrforholdene og de joller der trænes.

4. Bøjearbejde

 • Når mærker droppes og hives op skal motoren være i frigear
 • Hvis mærker skal slæbes gøres dette ved minimum hastighed og altid siddende på sædet.
 • Ankerliner må aldrig fastbindes til personer. 

5. Påklædning 

 • Godkendt sejlervest skal altid bæres korrekt, helst synligt – ikke mindst fordi trænere og andre voksne er rollemodeller.
 • Føreren bærer tøj efter sæsonen.

6. Gæster i båden m.m.

 • Når der er gæster i båden gøres sejladsen passagervenlig.
 • Der må ikke bades fra følge-båden under træning.

7. VHF-radioen

 • Må kun benyttes hvis du har et VHF-certifikat.
 • Hvis der er livsfare i båden eller hos sejlere i nærheden må du dog gerne bruge VHF-radioen selvom du ikke har et VHF-certifikat.

 Sikkerhedsregler for brug af kranen

Enhver, der betjener kranen og sætter noget på dens krog, skal være fyldt 18 år, instrueret og fortrolig med brugen af betjeningspanelet, stropper, åg og andet udstyr, der anvendes i forbindelse med et løft.

 

 • Før et løft skal man sikre sig at:
 • åg eller stropper sidder rigtigt bag krogens sikring.
 • stropper og andet er godkendt til minimum byrdens vægt.
 • der ikke er fejl eller mangler på kranen eller det udstyr der anvendes.
 • der ikke er uvedkommende personer i kranens arbejdsområde.
 • kranen ikke overbelastes. Max 1000 kg.
 • løftet er lodret og i balance.

 

Kranen må ikke benyttes til personløft eller leg af nogen art.

Kranen må maksimalt løfte 1000 kg på krogen eller 925 kg med åg. Den må hverken køres helt i top eller helt ned. Begge dele kan give driftsstop, som kun en tilkaldt montør kan afhjælpe. Er man i tvivl om vægten af båden kontaktes forinden Havneudvalget/Bådejerlauget

Enhver har ret og pligt til at standse eller nægte et løft, som de nærer betænkelighed ved.

Efter brug skal krogen køres næsten helt op, og kranens sikkerhedsafbryder slukkes og låses.

Kranens svingarm tøjres til en klampe på kajkanten.

Klubbens stropper og andet udstyr lægges på plads.

Gummibåde løftes i egne stropper, der er monteret i bådens fire hjørner indvendigt i de store øjer. PAS PÅ – stropperne ikke fanger styretøjet.

Husk at sætte bundproppen i inden søsætning.

Når båden tages op SKAL båden sikres med fanglinen inden krankrogen tages af.

Fanglinen foran skal være fastgjort til traileren og krogen med gjorden sættes på plads i øjet i stævnen (ca. i vandlinie højde).

Båden skubbes på plads i garagen – dette af hensyn til sikkerheden.

 

 

Nyheder

Instagram

Loading