Klubbens vedtægter


 

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2018

 

§1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Yachtklubben Furesøen - stiftet den 12. juni 1927.

Klubbens hjemsted er Rudersdal Kommune.

 

§2. Medlemsskab af organisationer

Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion under Danmarks Idrætsforbund og undergivet dettes love og bestemmelser. Klubben er endvidere tilsluttet Rudersdal Idrætsråd.

 

§3. Formål og opgaver

Klubbens formål er at fremme sejlsporten på Furesøen og Vejlesøen ved at være samlingssted for sejlsportsinteresserede, ved afholdelse af og deltagelse i kapsejladser og fællessejladser, ved anskaffelse og vedligeholdelse af øvelses- og kapsejladsbåde, ved uddannelse i sejlads såvel praktisk som teoretisk, ved varetagelse af fællesinteresser vedrørende hus-, plads- og havneforhold samt ved at arrangere møder, sammenkomster og foredrag, der kan medvirke til fremme af ovenstående formål.

 

§4. Optagelse som medlem

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver person, der fremsætter begæring om medlemskab indenfor nedenstående kategorier, idet optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.:

1. Seniorer, aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 25 år.

2. Juniorer, aktive medlemmer i alderen fra ca. 6 år som ikke er fyldt 15 år.

3. Ungdomsmedlemmer, aktive medlemmer som er fyldt 15 år men ikke 25 år. 

4. Støttemedlemmer, seniorer som juniorer og ungdomsmedlemmer, der ønsker at støtte klubbens formål og virksomhed.

5. Andre medlemskategorier, som er i tråd med klubbens formål, kan optages efter bestyrelsesbeslutning.

Kun aktive medlemmer indenfor kategori 1 til 3 er berettiget til at benytte klubbens både og have bådplads i klubbens havneområde.

Kun medlemmer indenfor kategori 1 til 5 kan optages på ventelister vedr. bådpladser, motornumre, skabe m.v. 
Æresmedlemskab, som er kontingentfrit, kan af en enig bestyrelse tildeles personer, som klubben ønsker at hædre for virke til gavn for YF. 

 

§5. Indskud

Ved indmeldelse og opnåelse af bådplads betales et af generalforsamlingen fastsat indskud, der ikke tilbagebetales.

 

§6. Kontingent og restance

1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentsatser og satser for pladsleje, rykkergebyr m.v. for regnskabsåret, der går fra 1. januar til 31. december. Til brug herfor udarbejder bestyrelsen hvert år et beslutningsoplæg til generalforsamlingen, som bl.a. omfatter aktuelle medlemskategorier jfr. §4 og disses kontingentsatser.

2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform for kontingent og pladsleje m.v. fastsættes af bestyrelsen

3. Er en rate ikke betalt sidste rettidige indbetalingsdag, kan restanter ikke uden bestyrelsens samtykke benytte klubbens materiel og har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Endvidere kan bestyrelsen beslutte, at restantens medlemskab ophører. Dette medfører ikke bortfald af nogen del af restantens betalingsforpligtigelse for det pågældende regnskabsår. For atter at kunne blive medlem, må restancen betales sammen med et nyt indskud.

4. Såfremt en rate ikke betales rettidigt, vil der blive opkrævet et rykkergebyr til dækning af administrationsomkostninger.

 

§7. Udmeldelse

1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben inden kontingent, pladsleje etc. er forfalden til betaling, og at det pågældende medlem ikke er i restance. (Udmeldelse/opsigelse af plads m.v. har virkning for det følgende halvårs kontingent og pladsleje).

2. Såfremt et medlem, der indenfor de seneste 12 måneder er overgået fra aktivt til støttemedlemskab eller har været udmeldt, atter ønsker optagelse som aktivt medlem, skal der betales det for aktive medlemmer gældende kontingent for den periode, der er forløbet som støttemedlem eller udmeldt medlem. Ved en sådan genindmeldelse betales ikke påny indskud.

 

§8. Eksklusion

1. Såfremt et medlem modarbejder klubbens formål og interesser, eller det indenfor eller udenfor klubben efter bestyrelsens skøn optræder på uværdig måde, kan bestyrelsen straks ekskludere det pågældende medlem, der dog har ret til at forlange afgørelsen prøvet ved den nærmest påfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når vedkommende skriftligt stiller krav om dette inden 14 dage efter, at eksklusionen er meddelt. Det ekskluderede medlem har på denne generalforsamling ret til at give møde for at påhøre og ytre sig i debatten om eksklusionen.

2. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Ansøgning om optagelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

§9. Ordinær generalforsamling

1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året snarest efter regnskabsårets afslutning og senest den 15. april med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden aflægger beretning.

 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje, rykkergebyr m.m.

 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, jfr. §12.
7. Valg af ungdomsudvalg, jfr. §13

 8. Valg af revision jfr. §15, stk. 5

 9. Eventuelt

 

3. Indkaldelse sker ved direkte elektronisk meddelelse og ved opslag i klubhuset med mindst 8 ugers varsel. Samtidig informeres om tidsfristen for forslag til generalforsamlingen. Forslag som medlemmerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsender bestyrelsen på samme måde som ved indkaldelsen årsberetning, regnskab, budgetforslag, aftryk af indkomne forslag og oversigt over bestyrelses- og ungdomsudvalgsmedlemmer på valg samt bestyrelseskandidater.

 

[Bestemmelsen i §10 refererer til vedtægterne af maj 2015, hvorefter indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel]

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelse, og skal indkaldes, når mindst en tiendedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med samtidig angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som angivet i §9.

 

§11. Generalforsamlingens ledelse

1. Formanden leder valget af dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til disse vedtægter.

2. Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog §§ 16 og 17.

3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring af formanden eller fra 10 stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg ske skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

4. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forelægges på samme generalforsamling.

5. Generalforsamlingens beslutninger indføres tilligemed referat af forhandlingerne i en protokol, der underskrives af dirigenten.

6. Stemmeret på klubbens generalforsamling har aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 16 år samt æresmedlemmer.

7. Stemmeret til valg af ungdomsudvalgets medlemmer har kun aktive junior- og ungdomsmedlemmer.

8. Stemmeret til generalforsamlingen fortabes ved kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, jfr. dog §6.

9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§12. Bestyrelsen

1. Klubbens ledes af en bestyrelse på 7 eller 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

2. I ulige år vælges:

 1. Formanden

 2. Sekretæren og

 3. Supplerende bestyrelsesmedlemmer op til 7 eller 9 medlemmer.

I lige år vælges:

 1. Kassereren

 2. Supplerende bestyrelsesmedlemmer op til 7 eller 9 medlemmer.

3. Valgbare er aktive medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 18 år, samt æresmedlemmer.

4. Vælges et bestyrelsesmedlem uden for den i stk. 2 anførte turnus, afgår han efter stk. 2. Genvalg kan finde sted.

5. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7. Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som referenceperson for hvert udvalg, vedkommende kan deltage i udvalgets møder efter behov.

8. Bestyrelsen fastsætter reglementer for havn, klubhus og brug af klubbens både m.v.”

9. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

§13. Ungdomsudvalg

1. Generalforsamlingen vælger et ungdomsudvalg, hvis formål det er at inddrage klubbens junior- og ungdomsmedlemmer aktivt i klubbens arbejde.

2. Ungdomsudvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges af og blandt de aktive junior- og ungdomsmedlemmer. Valget gælder for 2 år. Det 5. medlem udpeges af bestyrelsen. Udvalget vælger selv sin formand.

3. I tilfælde af vakance supplerer udvalget sig selv indtil næste generalforsamling.

4. Regler om ungdomsudvalgets arbejde udarbejdes af udvalget og godkendes af bestyrelsen.

5. Såfremt det ikke er muligt på generalforsamlingen af vælge et fuldt ungdomsudvalg, supplerer bestyrelsen snarest et ungdomsudvalg, der fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§14. Tegning

Klubben tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf mindst den ene skal være enten formanden, kassereren eller sekretæren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningen med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, udvalg eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§15. Regnskab – Revision - Budget

1. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

2. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår samt status pr. 31 december til revisorerne.

3. Driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, samt budget for det følgende år forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

4. Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. En eller to interne revisorer eller alternativt en registreret eller statsautoriseret revisor jfr. Rudersdal Kommunes tilskudsregler vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

6. Revisionen skal hvert år inden 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision. Driftsregnskab og balance forsynes med påtegning. Evt. revisionsbemærkninger skal fremgå af det fremlagte regnskab.

7. Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse medlemskartotek, bogføring og beholdninger.

 

§16. Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen efterfølgende og inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 30 dage efter indkaldelsen. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

 

§17. Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er

tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

I tilfælde af opløsning skal klubbens formue hensættes på en særlig konto hos Dansk Sejlunion. Kontoens indestående skal være til disposition for en nydannet sejlklub ved Furesøen eller Vejlesøen, der kan optages som medlem af Dansk Sejlunion.

Er formuen ikke anvendt således, skal den 10 år efter kontoens oprettelse indgå i Dansk Sejlunions almindelige formue.

 

Foranstående vedtægter er senest forhandlet ved ordinær generalforsamling den 10. april 2018 og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 14. maj 2018.

 

Holte, maj 2018

 

 

Gert Eriksen

Formand

 

 

Elisabeth Geday

Dirigent


 


Nyheder

Instagram

Loading